Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Virtus Logistics Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, Stefana Batorego 28-32 , 81-366 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000459017, NIP: 5851466250, zwany dalej Virtus Logistics Sp. z o.o..,
Dane osobowe zbierane przez Omida Group w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Virtus Logistics Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów. 
Virtus Logistics Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Virtus Logistics Sp. z o.o..  opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Virtus Logistics Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Virtus Logistics Sp. z o.o.  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Virtus Logistics Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, Stefana Batorego 28-32 , 81-366 Gdynia, e-mail: administracja@virtuslogistics.pl  W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 1. poczty elektronicznej: administracja@virtuslogistics.pl
 2. poczty tradycyjnej: Stefana Batorego 28-32 , 81-366 Gdynia

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych  art.6 ustawy, zwanej RODO :

 1. Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Virtus Logistics Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Kontakt z Virtus Logistics Sp. z o.o.. poprzez stronę  internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 3. Dane udostępnione w treści umowy zawieranej z Virtus Logistics Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:
 4. wykonania umowy świadczenia usługi tj. zlecanie przesyłki, złożenia oferty przewozu, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie przesyłki, i, akceptacji przesyłki do realizacji
 1. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 3. kiedy Virtus Logistics Sp. z o.o. uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przeniesienia danych osobowych
 7. złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Virtus Logistics Sp. z o.o.. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są spółki zależne i podmioty współpracujące wchodzące z Virtus Logistics Sp. z o.o. oraz
następujące kategorie odbiorców:

 1. odpowiednio Zleceniodawcy lub Przewoźnicy - Zleceniodawca i Przewoźnik samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych niepodlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Przewoźnik po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Zleceniodawców jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO. 
 2. organom państwowym, np. prokuraturze, Policji, PUODO, Prezesowi UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 3. dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Virtus Logistics Sp. z o.o.  powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.